Ruimtelijke ordening

Gewestplan

Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening in de gemeente Kraainem. Elk stukje grond heeft in het gewestplan een bestemming (woonzone, industriezone, landbouwzone).

Je kan het plan komen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening. Het gewestplan kan je ook consulteren op geopunt.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is meer dan een voorwaarde voor ontvoogding. Het vormt de basis voor een belangrijk proces dat het gemeentebestuur voert om een bewuste en samenhangende visie op haar grondgebied uit te werken, teneinde een doordacht en kwalitatief ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Een essentieel onderdeel van het proces is het werken aan een maatschappelijk draagvlak in de gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderstreept het belang door te stellen dat steden en gemeenten zonder dergelijke ruimtelijke beleidsvisie geen ruimtelijke plannen meer kunnen doorvoeren.

Het definitief GRS van Kraainem is goedgekeurd door de bestendige deputatie op 1 maart 2007, verschenen in het Belgisch Staatsblad  op 22 maart 2007. De documenten zijn consulteerbaar in de gemeente bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.