Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over alles wat tot de bevoegdheid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. De zittingen vinden plaats in de collegezaal van de gemeente en zijn openbaar, behalve wanneer over personen vergaderd wordt of wanneer ernstige bezwaren tegen de openbaarheid bestaan. Elke belangstellende inwoner kan dus de openbare zittingen bijwonen.

De vorige vergaderingen kunnen herbekeken worden op ons YouTube-kanaal.

Hier vind je het huishoudelijk reglement en de deontologische code terug.