Omgevingsvergunning

Sinds 23 februari 2017 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning geldt niet alleen in 'gemengde' gevallen waarbij nu een milieu- én een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Men zocht hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de al bekende procedures voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. Waar deze van elkaar afweken, werd een keuze gemaakt voor de regels uit de ene of de andere sector. Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de  ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure, met resp. zonder openbaar onderzoek over de aanvraag.

Inhoudelijke regels (Heb je een vergunning nodig? Kun je een vergunning krijgen?) blijven voor beide sectoren afzonderlijk geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) enerzijds en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II anderzijds. Het milieuvergunningsdecreet en Vlarem I bevatten bijna uitsluitend procedurele regels en verdwijnen met de komst van de omgevingsvergunning.   

Enkele belangrijke bepalingen die zijn opgenomen in het decreet Omgevingsvergunning:

  • Bevoegdheidsverdeling inzake vergunningverlening. De gemeente is in principe de vergunningverlenende overheid. Uitzonderingen zijn:
    • Omwille van hun stedenbouwkundige impact : de zgn. Vlaamse en provinciale projecten (besluit van 13 februari 2015)
    • Omwille van hun milieu-impact : klasse 1-inrichtingen worden vergund door de provincie, ook wat betreft hun stedenbouwkundig aspect.

De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is, wel de impact van de aanvraag op de omgeving. Een gemeente kan dus (net als de provincie en de Vlaamse overheid) een vergunning aan zichzelf afleveren.

  • De omgevingsambtenaar bereidt de dossiers voor. Meer info.
  • De meer ingewikkelde aanvragen waarbij het college beslist, moeten voor advies naar de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). In deze commissie worden de sectorale adviezen van verschillende Vlaamse buitendiensten samengebracht. De gemeente zetelt hierin met raadgevende stem. 

Bestaande afgeleverde vergunningen blijven gewoon verder gelden, ze moeten niet louter door de komst van de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd worden.

Verkaveling

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig.

Indien uw woning zich in een niet-vervallen verkaveling bevindt, is het belangrijk om u bij de dienst Omgeving te informeren voordat u aan de werken begint: in verkavelingen gelden namelijk allerhande stedenbouwkundige voorschriften, die voor elke verkaveling anders zijn. Het kan zijn dat u eerst een bijstelling van omgevingsvergunning moet aanvragen alvorens u een omgevingsvergunning kan bekomen.

Meer info: www.omgeving.vlaanderen.be

Openingsuren en contact

Team milieu

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 65
e-mail
milieu@kraainem.be

Team omgeving

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
omgeving@kraainem.be