Crematie

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot gecremeerd worden. Bij een crematie wordt het stoffelijk overschot verbrand in een crematorium.

Je kan de crematie zelf regelen of je kan een beroep doen op een begrafenisondernemer. Begrafenisondernemers zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de crematie.

De as van het stoffelijk overschot

Volgens de wet mogen de nabestaanden de as van het stoffelijk overschot:

 • In een urne plaatsen. Deze urne kan je begraven op een begraafplaats of bijzetten in een columbarium op een begraafplaats. 
 • Uitstrooien op de strooiweide van een begraafplaats. 
 • Uitstrooien op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee. 
 • Naar het buitenland overbrengen.

De overledene kan ook op voorhand schriftelijk bepaald hebben om de as op een andere plaats te begraven, te bewaren of uit te strooien. De overledene kan dat bepaald hebben in een testament, of hij of zij kan bij leven daarvoor een verzoek ingediend hebben bij de gemeente.

Ook de nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de as te begraven, te bewaren of uit te strooien op een andere plaats. In dat geval is een gezamenlijk schriftelijk verzoek vereist van:

 • De echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde. 
 • Alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad.

Als het om een minderjarige gaat is een schriftelijk verzoek nodig van de ouders of voogd. Dit moet ingediend worden bij de gemeente vooraleer de crematie plaatsvindt.

Concessies

Als u de assen van een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven of bijzetten in een columbarium op een begraafplaats, moet u een concessie aanvragen. De duur van de concessie is in het gemeentelijk reglement opgenomen.

Als u geen concessie aanvraagt, wordt het stoffelijk overschot bijgezet in het columbarium voor een periode van tien jaar (niet verlengbaar). 

Een grafconcessie moet u aanvragen bij de dienst begraafplaatsen van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven zal worden. Na betaling aan de gemeente krijgt u de concessie toegekend.

Als de termijn van de grafconcessie verstreken is, wordt het graf ontruimd, een nieuwe aankoop van een concessie is mogelijk.

Hoe aanvragen?

Om een overledene te cremeren, moet u de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst begraafplaatsen van de gemeente waar de persoon overleden is.

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor deze aanvraag en het vervoer naar het crematorium.

Wat meebrengen

 • Attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met de aanduiding of het gaat om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden.
 • Wanneer een natuurlijk overlijden werd vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
 • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is een toelating tot crematie van de procureur des Konings nodig.

E-loket

 • Concessie verlengen

  eID

Openingsuren en contact

Begraafplaatsen Kraainem

adres
Kerkhoflaan 1
1950 Kraainem
tel.
02 731 83 33
e-mail
kerkhof@kraainem.be