Premie huwelijksparen

Indien u aan voorhuwelijkssparen hebt gedaan, hebt u misschien recht op een bijkomende premie van de gemeente.

De premie wordt verleend aan de personen:

a) die aangesloten zijn bij één door de Staat erkende mutualiteit;

b) die aangesloten zijn geweest tussen de leeftijd van 14 en 30 jaar;

c) die ten minste jaarlijks € 18 en ten hoogste € 48 hebben gespaard;

d) die ten minste één jaar te Kraainem wonen op het ogenblik van hun huwelijk,

ongeacht waar het voltrokken werd en voor het verstrijken van het 30ste

levensjaar. Dit dient aangetoond te worden met een attest uit het bevolkingsregister.

 

De premie is vastgesteld op 35 % van het gespaarde kapitaal bij een

mutualiteit, voor zover de duur der aansluiting drie jaar bereikt op 1 januari van het

jaar in de loop waarvan het huwelijk wordt aangegaan. Indien beide leden van het koppel aan voorhuwelijkssparen gedaan hebben, kan ieder van hen van de premie genieten.

 

De premie wordt uitbetaald op aanvraag ingediend bij het college van Burgemeester

en Schepenen, op vertoon van het huwelijksboekje en een getuigschrift afgeleverd

door de mutualiteit, waarbij de stortingen voor voorhuwelijkssparen werden gedaan.

Dit getuigschrift zal de volledige identiteit van de spaarder alsook, in volle letters, het

bedrag van het gespaard kapitaal en van de daarbij betrokken premie, moeten

vermelden.

 

De aanvragen zullen moeten ingediend worden binnen de drie maanden na het burgerlijk huwelijk.

Openingsuren en contact

Dienst Burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be