Naamsverandering

In bepaalde gevallen is het mogelijk om van naam, voornaam of beide te veranderen.

De nieuwe gevraagde naam en/of voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag uzelf of derden niet schaden. 

Enkel Belgen alsook erkende vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot naamsverandering indienen. 

Als de gevraagde naamsverandering wordt toegestaan, moet u uw identiteitsdocumenten laten wijzigen. Wanneer het afschrift van het besluit niet binnen de voorgeschreven termijn aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wordt bezorgd, wordt de naamsverandering als niet bestaande beschouwd.

Veranderen van naam

In uitzonderlijke gevallen kan de koning een naamsverandering toestaan.

Uw verzoek moet gegrond zijn op ernstige redenen, bijvoorbeeld van familiale, persoonlijke, sociaal-historische, administratieve aard. Onder bepaalde voorwaarden kan het verzoek uitgebreid worden tot minderjarige kinderen.

Uw dossier wordt voorbereid door de federale overheidsdienst (FOD) Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie. Die beslist of hij uw verzoek tot naamsverandering al dan niet voorlegt aan de koning.

De duur van de procedure is onder meer afhankelijk van de complexiteit van het dossier.

Het koninklijk besluit dat de naamsverandering toekent, verschijnt in het Belgisch Staatsblad. Onder bepaalde voorwaarden kan elke belanghebbende zich tegen de naamsverandering verzetten. De koning doet een uitspraak over het verzet bij een met redenen omklede beslissing.

Wanneer de toelating om van naam te veranderen definitief is, moet u die door de FOD Financiën laten registreren tegen betaling.

De naamsverandering wordt pas van kracht wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van het koninklijk besluit in het bevolkingsregister heeft overgeschreven.

Veranderen van voornaam

Het is de minister van Justitie die toelating geeft om van voornaam/voornamen te veranderen. Het dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister. 

De duur van de procedure hangt in hoofdzaak af van uw medewerking.

Wanneer de toelating om van voornaam/voornamen te veranderen definitief is, moet u die door de FOD Financiën laten registreren tegen betaling.

Meer info

Federale Overheidsdienst Justitie - Dienst Naamsveranderinge

Waterloolaan 115
1000 Brussel
Telefoon: 02 542 67 03 (naam)
02 542 66 75 (voornamen)

Bron

Openingsuren en contact

Dienst Burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be