Leegstand en verkrotting

Leegstandsheffing of krotbelasting

De leegstandsheffing of 'krotbelasting' heet voluit 'Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van woningen en/of gebouwen'. Met deze heffing wou de Vlaamse overheid in 1995 iets doen aan de leegstand en verkrotting van gebouwen en de verloedering van buurten en steden. De belasting is gericht op drie soorten gebouwen:

  • leegstaande gebouwen en/of woningen
  • ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde woningen
  • verwaarloosde gebouwen en/of woningen

Voor wie?

De belastingplichtige is degene(n) die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is (zijn) van één van volgende zakelijke rechten:

  • de volle eigendom
  • het recht van opstal of van erfpacht
  • het vruchtgebruik

Voorwaarden

De heffing is verschuldigd als het pand gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de zogenaamde inventarislijst (lijst van leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of woningen) of bij het verstrijken van elke nieuwe periode van 12 maanden vanaf de eerste verjaardag.

Kostprijs

De heffing wordt geïnd door de Vlaamse overheid berekend aan de hand van het geïndexeerd kadastraal inkomen van het onroerend goed. Voor de berekening wordt een onderscheid gemaakt tussen een pand dat is opgenomen op de lijst ongeschikt/onbewoonbaar of op de lijst verwaarlozing en een pand dat is opgenomen op de lijst leegstand.

Regelgeving

  • Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 als gewijzigd bij decreten van 8 juli 1996, 8 juli 1997, 15 juli 1997, 7 juli 1998, 18 mei 1999, 30 juni 2000, 6 juli 2001, 7 mei 2004, 24 december 2004, 24 juni 2005 en 23 december 2005.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen als gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering van 15 juli 1997, 23 juli 1998, 6 oktober 1998, 13 december 2002, 3 oktober 2003, 14 juli 2004 en 8 juli 2005

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij de Vlaamse Belastinglijn of op de Vlaamse Belastingsite.

Openingsuren en contact

Team omgeving

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 60
e-mail
omgeving@kraainem.be