Geluidshinder

De regels omtrent geluidshinder in je eigen omgeving vind je terug in het politiereglement.

Luchtvaart

De luchtvaart en de problematiek rond het spreidingsplan valt onder de bevoegdheid van de federale minister van verkeer en infrastructuur. Niettegenstaande dat een gemeentebesturen geen beslissingsbevoegd heeft in heel het dossier van de luchthaven heeft onze gemeenteraad diverse moties goedgekeurd waarin de problematiek van de geluids- en milieuhinder wordt aangekaart. Via deze manier kunnen wij de stem van onze inwoners aan de desbetreffende instanties kenbaar maken en druk zetten op het beleid. Als burger kan je je persoonlijke klachten kenbaar maken bij de Ombudsdienst van de luchthaven    

Om de hinder waaraan onder inwoners worden blootgesteld te kunnen kwantificeren hebben de gemeentebesturen van Wezembeek-Oppem en Kraainem beslist om samen een geluidsmeter met diverse technische uitrusting aan te kopen. Deze geluidsmeter is nu al enkele jaren ter beschikking gesteld aan de actiegroepen die strijden tegen vliegtuiglawaai. De resultaten van hun metingen worden gepubliceerd op de website van Wake-up Kraainem.  Op deze website vind je tevens nog allerhande nuttige informatie.

Wegen

Naast het uitgebreide gemeentelijk wegennet liggen er enkele gewestwegen (Wezembeeklaan, Woluwelaan, Steenweg op Mechelen, Ring, E40) op het grondgebied van Kraainem. Niettegenstaande ons gemeentebestuur geen bevoegdheden heeft over deze wegen werd de problematiek van de geluidshinder en de verkeerproblematiek diverse malen aangekaart bij de desbetreffende administratie. Klachten aangaande geluidshinder afkomstig van de gewestwegen kan je als inwoner richten aan: Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6,  bus 81 3000 Leuven Tel 016/66.57.50 fax: 016/66.57.55 E-mail: wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be Op basis van je klachten kan de Afdeling Wegen en verkeer Vlaams-Brabant overgaan tot het nemen van maatregelen om de hinder te beperken. Een van deze maatregelen is bijvoorbeeld het plaatsen van geluidsschermen.

Openingsuren en contact

Team milieu

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 60
e-mail
milieu@kraainem.be