Euthanasie

ENKEL OP AFSPRAAK

In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.

Wilsverklaring

Je kan je wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

In een wilsverklaring kan een nog wilsbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem euthanasie toe te passen. Een wilsverklaring is geldig als ze is:

 • Opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier.
 • Opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

De patiënt kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

Download het typeformulier voor een wilsverklaring

Uitdrukkelijk verzoek om euthanasie

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

Plichten van de arts

De wet geeft het recht op het verzoek om euthanasie, niet op euthanasie zelf: een arts is dus niet verplicht om euthanasie uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om een arts te vinden die op zijn verzoek ingaat. Voor hij euthanasie kan uitvoeren op een patiënt, moet de arts:

 • De patiënt inlichten over zijn gezondheidstoestand en levensverwachting.
 • Met de patiënt de behandelingsmogelijkheden bespreken en samen met hem overeenstemming bereiken dat er geen andere redelijke oplossing is voor zijn situatie.
 • Er zich van vergewissen dat het lijden blijvend is en dat het verzoek het lijden te beëindigen herhaald wordt.
 • Het verzoek bespreken met de naasten van de patiënt en – indien van toepassing – met het verpleegteam dat regelmatig contact heeft met de patiënt.
 • Zich ervan verzekeren dat de patiënt de kans heeft gehad om te overleggen met de Hensen die hij wilde ontmoeten.
 • Een medisch dossier aanleggen.
 • Advies vragen aan een tweede arts.
 • Advies vragen aan een derde arts (een specialist of psychiater) indien de patiënt niet binnen afzienbare tijd zal overlijden.

De arts is aansprakelijk bij euthanasie. De Controle- en Evaluatiecommissie onderzoekt of de euthanasie is uitgevoerd volgens wettelijke voorwaarden. Is dat niet het geval, dan kan zij het dossier overmaken aan het gerecht.

Voorwaarden

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • Het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen, herhaald en niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.
 • De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie.
 • Het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht.
 • De toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • De patiënt is een wilsbekwame meerderjarige.
 • De patiënt is een oordeelsbekwame minderjarige. De psycholoog of kinderpsychiater beslist over de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige.

Kostprijs

Gratis

Meer info

Meer info

Openingsuren en contact:

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be