Conformiteitsattest / kamerdecreet

Wat

 • Is een attest, geen vergunning
 • Waaruit blijkt dat de woning voldoet aan een aantal basisnormen (technisch verslag met strafpunten)
 • Aan te vragen door eigenaar
 • Niet verplicht, werkt eigenlijk ontlastend

Geldigheidsduur

 • 10 jaar
 • Kan op ieder ogenblik worden ingetrokken, door college van burgemeester en schepen en ook door de gewestelijk ambtenaar, als de woning niet meer voldoet aan de normen, weliswaar na voorafgaandelijke waarschuwing (aan de verhuurder wordt een termijn opgelegd van maximum 6 maanden waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd)
 • Vervalt van rechtswege indien : onbewoonbaar-, ongeschikt-, overbewoondverklaring en bij uitvoering van zeer grote werkzaamheden zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek)

Toepassingsgebied

 • Huurwoningen
 • Zelfstandige woningen waar hoofdverblijfplaats is gevestigd
 • Niet-zelfstandige woningen

Vallen niet onder de toepassing :

 • de woningen waarvoor een specifieke regelgeving bestaat (bejaardentehuizen ...)
 • Getrapte invoering : tot 31.10.2002 gebouwen van vóór 1919

maar wel

 • De ongeschikt-, onbewoonbaar- overbewoond verklaarde woningen
 • Woningen die opgesplitst of samengevoegd worden vanaf 1.11.1998
 • Nieuwe woningen gerealiseerd vanaf 1.11.1998

Gevolgen ingeval van niet-inwilliging

 • Indien de woning in aanmerking komt voor renovatie moeten deze werken uitgevoerd zijn binnen de 12 maanden of 36 maanden indien een bouwvergunning noodzakelijk is
 • Als de woning niet in aanmerking komt voor renovatie moet de woning een andere bestemming krijgen of worden gesloopt
 • Ingeval van een niet-zelfstandige woning wordt de niet inwilliging gelijkgesteld met ongeschiktheid en wordt ze geïnventariseerd
 • Eventueel toepassing van voorkooprecht indien de woning niet tijdig werd gesloopt
 • Eventueel toepassing van sociaal beheersrecht als de werken niet tijdig werden uitgevoerd

Sanctie voor het niet aanvragen van het attest

 • Eigenaar begaat een misdrijf als :
  • de woning onder het toepassingsgebied valt
  • en het attest niet werd aangevraagd
  • en de woning niet voldoet aan de normen
 • Boetes waarvan de bedragen verschillen naargelang het een zelfstandige of niet-zelfstandige woning betreft

Algemene beroepsmogelijkheid

 • Klachtmogelijkheid voor iedere belanghebbende (bv. huurder of medebewoner, ouder) én vereniging die belangen van studenten of huurders verdedigt door klacht bij College van Burgemeester en Schepenen of bij de gewestelijk ambtenaar en met oog op intrekking van het conformiteitsattest (aan de verhuurder wordt een termijn opgelegd van maximum 6 maanden waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd)
 • College moet de klacht aan een grondig onderzoek onderwerpen.
 • Bij weigering: gewone procedure voor Raad van State.

Openingsuren en contact

Dienst omgeving

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
omgeving@kraainem.be