Gemeenteraad

De vorige vergaderingen kunnen herbekeken worden op ons YouTube-kanaal.

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. In Kraainem bestaat de gemeenteraad uit 23 personen. Deze worden rechtstreeks gekozen door de kiezers voor een termijn van zes jaar. Zulke periode noemt men een "legislatuur".

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij expliciet aan de burgemeester of aan het schepencollege opgedragen. Daarnaast beraadslaagt hij over elk ander onderwerp dat de hogere overheid voorlegt. De raad is zo als enige bevoegd om de begroting en jaarrekeningen vast te stellen evenals de belastingsreglementen en tarieven.

De voorzitter van de gemeenteraad is de heer Luc Timmermans. Voorheen lag deze functie automatisch bij de burgemeester. De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda samen. De agenda bestaat minstens uit agendapunten van het college van burgemeester en schepenen, maar ook raadsleden kunnen punten toevoegen. De voorzitter tekent ook de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen en de reglementen en beslissingen van de gemeenteraad. Deze documenten worden opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris, die als dusdanig lid is van deze vergadering.

De gemeenteraad wordt minimum 10 keer per jaar bijeen geroepen, meestal de laatste dinsdag van de maand, om 19 uur. De dagorde wordt acht dagen op voorhand bij aanplakbrief bekend gemaakt, aan de gevel van het gemeentehuis,  Arthur Dezangrélaan 17 te 1950 Kraainem.

Hier vind je het huishoudelijk reglement en de deontologische code terug.